Hommage à Alicia Alonso
Gran Galà di danza

a cura di Daniele Cipriani
consulenza artistica Ahmed Piñeiro Fernandez
regia video Luis Ernesto Doñas